Ubezpieczenie

Ubezpieczenie w Karcie Planeta Młodych i Karcie Planeta Młodych Plus ważne jest na całym świecie 24 h na dobę przez 365 dni!

Karty Planeta Młodych i Planeta Młodych Plus  dają możliwość wyboru wśród  10 wariantów ubezpieczenia.  Każdy z poszczególnych wariant Karty Planeta Młodych zawiera taki sam zakres ubezpieczeń jak analogiczny wariant Karty Planeta Młodych Plus.  W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie wariant   najlepiej dopasowany do swoich indywidualnych potrzeb!

Zakres ubezpieczenia wersja NNW KL OC OC w trakcie
uprawiania
sportu
Sporty
wysokiego
ryzyka
Polska Classic/Classic Plus CA/CA Plus  7000 pln brak brak brak Nie
CD/CD Plus 20000pln brak brak brak Nie
Classic Sport/Classic Sport Plus CSA/CSA Plus 7000 pln brak brak brak Tak
CSD/CSD Plus 20000pln brak brak brak Tak
Świat* Travel/ Travel Plus TA/TA Plus 7000 pln 60000€ 50000€ 25000€ Nie
TD/TD Plus 20000pln 60000€ 50000€ 25000€ Nie
Travel Sport/Travel Sport Plus TSA/TSA Plus 7000 pln 60000€ 50000€ 25000€ Tak
TSD/TSD Plus 20000pln 60000€ 50000€ 25000€ Tak
Świat + USA
i Kanada
Travel VIP/Travel VIP Plus TDV/TDV Plus 20000pln 60000€ 50000€ 25000€ Nie
Travel Sport VIP/Travel Sport VIP Plus TSDV/TSDV Plus 20000pln 60000€ 50000€ 25000€ Tak

* z wyłączeniem USA i Kanady

KUP KARTĘ PLANETA MŁODYCH (dla wszystkich od 5 do 39 lat)

KUP KARTĘ PLANETA MŁODYCH PLUS (dla wszystkich od 39 do 59 lat)


 

Co to jest ubezpieczenie NNW ??

Ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) to Ubezpieczenie z tytułu którego wypłacane jest odszkodowanie jeśli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi. Ubezpieczenie to jest wypłacane na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli jesteś ubezpieczony w TU Europa S.A (Karta wystawiona po 1 kwietnia 2013) aby otrzymać odszkodowanie z tytułu NNW, obowiązkowo i niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni od powstania zdarzenia prześlij formularz zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją medyczną na adres TU Europa S.A

Jeśli jesteś ubezpieczony w Gothaer TU S.A.  (Karta wystawiona po 1 lipca 2015) aby otrzymać odszkodowanie z tytułu NNW, obowiązkowo i niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni od powstania zdarzenia należy dokonać zgłoszenia szkody w Gothaer TU S.A. telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69, mailem na adres: kontakt@gothaer.pl

 

Aby uzyskać odszkodowanie zbieraj całą dokumentację medyczną (oryginały). Po zakończeniu leczenia prześlij je wraz z wnioskiem o odszkodowanie (do znalezienia na naszej stronie w zakładce „Pliki do pobrania”). Dokumenty należny przesłać na adres ubezpieczyciela (widoczny na wniosku o odszkodowanie), najpóźniej na dwa lata od daty zajścia szkody.

Przykład: Jeśli posiadasz kartę TD (NNW 20 000 zł ) i złamiesz nogę, a zgodnie z warunkami towarzystwa ubezpieczeniowego za taką szkodę należy ci się 20%, to otrzymujesz odszkodowanie w wysokości 4 000 zł.

 

Co to jest ubezpieczenie KL ??

Ubezpieczenie KL (Koszty Leczenia) pokrywa koszty związane z koniecznością wizyty u lekarza czy hospitalizacji poza granicami Polski. Ubezpieczenie to działa jedynie w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Przed rozpoczęciem leczenia zawsze należy skontaktować się z czynnym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Centrum Pomocy Ubezpieczyciela TU Europa S.A.  +48 22 568 98 63  dla Kart wystawionych po 1 kwietnia 2013 

Centrum Alarmowym Gothaer TU S.A. (MONDIAL Assistance) dla Kart wystawionych po 1 lipca 2015   pod numerem tel. +48 22 522 86 30. 

Ubezpieczenie KL jest zawarte  w Kartach Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus w wariantach Travel, Travel Sport oraz Kartach Vip i działa poza terytorium Polski.

Przykład: Podczas pobytu za granica rozbolał Cię ząb. W takiej sytuacji, wystarczy że skontaktujesz się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela aby uzyskać bezpłatną pomoc dentystyczną. Jeśli jednak, przebywając za granicą postanowisz wybielić sobie zęby, kwota za zabieg, nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela.

 

 

Co to jest ubezpieczenie OC ??

OC Odpowiedzialność Cywilna to ubezpieczenie, które pokrywa roszczenia wysuwalne wobec Ciebie, za szkody osobowe i rzeczowe, przez inne osoby. Ubezpieczenie OC zawarte jest w Kartach Travel, Travel Sport oraz Kartach Vip i działa we wszystkich krajach świata, w tym również w Polsce *!

Przykład: W trakcie jazdy na nartach dochodzi do kolizji z innym użytkownikiem stoku. Osoba poszkodowana potrzebuje pomocy medycznej. W tej sytuacji wystarczy, że zadzwonisz na podany na odwrocie Karty Planeta Młodych numer do Centrali Alarmowej Ubezpieczyciela i powiesz co się stało. Ubezpieczyciel TU Europa Polska S.A. (dla Kart wystawionych po 1 kwietnia 2013) lub Gothaer S.A ( dla Kart wystawionych po 1 lipca 2015) , pokryje wszystkie koszty związane z następstwem wypadku jaki spowodowałeś.

* Ubezpieczenie na terytorium Polski dostepne za dpodatkowa opłatą.

Wizyta ambulatoryjna

Każdorazową wizytę ambulatoryjną za granicą należy zgłosić pod numerem
+ 48 22 568 98 63 – Centrum Pomocy TU Europa S.A. dla Kart wydanych po 1 kwietnia 2013 roku

+48 22 522 86 30- Centrum Alarmowe  Gothaer TU S.A. (MONDIAL Assistance) dla Kart wystawionych po 1 lipca 2015

W przypadku wizyty ambulatoryjnej której koszt nie przekracza 50 EUR ubezpieczony pokrywa kwotę samodzielnie. Kwota ta jest zawracana po powrocie do kraju po zgłoszeniu rozliczenia do Gothaer Tu S.A.

 

Odszkodowanie z tytułu Kosztów Leczenia za Granicą

W razie zajścia zdarzenia/wypadku, w wyniku którego konieczna będzie hospitalizacja należy od razu zgłosić taki fakt do Centrum Pomocy TU Europa S.A.( dla Kart wystawionych po 1 kwietnia 2013 ) / Centrum Alarmowego  Gothaer TU S.A. (MONDIAL Assistance) (dla Kart wystawionych po 1 lipca 2015)

Gdy osobiste zgłoszenie szkody jest niemożliwe, np. gdy w wyniku zdarzenia nastąpiła utrata przytomności, zgłoszenia może dokonać osoba towarzysząca (podając imię i nazwisko poszkodowanego, datę urodzenia i numer Karty Planeta Młodych).
Przed rozpoczęciem leczenia Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie (najpóźniej do 5 dni) powiadomić Centrum Pomocy TU Europa/Centrum Alarmowe  Gothaer TU S.A. (tel, mailowo, faxem). Koszty związane z leczeniem i hospitalizacją będą pokrywane bezpośrednio przez Ubezpieczyciela do wysokości sumy ubezpieczenia, czyli do 60 tyś euro).

 

Nieszczęśliwy wypadek na terenie Polski lub Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Bezpośrednio po nieszczęśliwym wypadku należy zgłosić się do lekarza i uzyskać zaświadczenie zawierające opis odniesionych obrażeń ciała, diagnozę lekarską. Należy także zachować pełną dokumentację lekarską i wszystkie wyniki badań dotyczące nieszczęśliwego wypadku.

Jeśli jesteś ubezpieczony w TU Europa S.A. – Karta wystawiona po 1 kwietnia 2013, to aby otrzymać odszkodowanie z tytułu NNW poszkodowany powinien niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni od powstania zdarzenia przesłać formularz zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją medyczną na adres TU Europa S.A. ( telefon: 801 500 300 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych; +48 71 36 92 887 – dla połączeń z telefonów komórkowych)

Jeśli jesteś ubezpieczony w Gothaer TU S.A. – Karta wystawiona po  1 lipca 2015, to aby otrzymać odszkodowanie z tytułu NNW poszkodowany powinien niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni  dokonać zgłoszenia szkody w Gothaer TU S.A. telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@gothaer.pl W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia zwrotu kosztów poszukiwań i ratownictwa zgłosić niezwłocznie telefonicznie lub faksem  fakt powstania zdarzenia do Gothaer TU S.A. pod nr telefonu +48 22 469 69 69 bądź do Centrum Alarmowego pod numerem tel. +48 22 522 86 30 lub w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zgłosić do Gothaer TU S.A. roszczenie o zwrot kosztów;

 

Odszkodowanie z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej

W razie zajścia zdarzenia powodującego, bądź mogącego spowodować roszczenia wobec Ciebie, musisz niezwłocznie powiadomić o nim Centrum Alarmowe!

Jeśli jesteś ubezpieczony w TU Europa S.A . dla Kart wystawionych po 1 kwietnia 2013 aby uzyskać odszkodowanie z tytułu OC masz obowiązek niezwłocznego pisemnego poinformowania ubezpieczyciela o szkodzie w terminie do 5 dni!

W zgłoszeniu należy podać: okoliczności szkody, nazwiska i adres poszkodowanych oraz świadków zdarzenia. Na adres ubezpieczyciela należy przesłać : orzeczenie w sprawie cywilnej, karnej lub karno-administracyjnej związanej ze zdarzeniem, z którego wynika Twoja odpowiedzialność.

Druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia OC dostępny jest w formie elektronicznej w zakładce Pliki do pobrania

 

Formularz zgłoszenia szkody KL i NNW i OC (odszkodowania, zwrot kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej)

Jeśli zdarzył Ci się wypadek to koniecznie zgłoś szkodę do ubezpieczyciela:

Po otrzymaniu wszelkich dokumentów ubezpieczyciel ma miesiąc na udzielenie Ci odpowiedzi. Może od razu wypłacić odszkodowanie, poprosić o dodatkowe informacje lub zaprosić Cię na komisję lekarską (zorganizowaną możliwie blisko Twojego miejsca zamieszkania).