FAQ

1

Czy koszty leczenia są rozliczane bezgotówkowo czy też ubezpieczony musi opłacić rachunek samodzielnie.

Ubezpieczony ma swobodny wybór tzn. może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie lekarza lub skontaktować się z Centrum Alarmowym i poprosić o wskazanie lekarza przez Ubezpieczyciela. W pierwszym przypadku Ubezpieczony opłaca wizytę samodzielnie i przesyła pełną dokumentację z wizyty wraz z rachunkiem do Ubezpieczyciela, który po weryfikacji zwraca koszty Ubezpieczonemu. Przy czym zwrotowi podlegają, do wysokości sumy koszty w granicach zwykłej wysokości odpowiadającej miejscowym stosunkom ubezpieczenia. Należy pamiętać, że koszty leczenia w ramach wizyty ambulatoryjnej mają zawsze udział własny w wysokości 50 PLN. To jest koszt, który każdorazowo przy wizycie lekarskiej trzeba zapłacić samodzielnie. W przypadku pokrycia pełnych kosztów na żądanie Ubezpieczonego,  HanseMerkur rozlicza kwoty udziału własnego indywidualnie z Klientem.

Czy osoba, która w chwili zakupu Karty ma 38 lat ale w trakcie trwania ubezpieczanie ukończy 39 lat powinna wykupić Kartę Planeta Młodych czy Planeta Młodych Plus?

Przy wyborze rodzaju Karty kluczowy jest wiek ubezpieczonego w dniu zakupu. Fakt ukończenia 39 roku życia w trakcie trwania ubezpieczenia nie ma znaczenia.

Czy szkoda powstała na skutek ataku terrorystycznego w kraju o niepodwyższonym stopniu ryzyka (np. Niemcy) wymaga rozszerzenia o ubezpieczeniu w razie ryzyka terroryzmu. Czy ubezpieczenie to działa w krajach o podwyższonym ryzyko jak np. Egipt.

Ryzyko terroryzmu jest wyłączone z ochrony. Jednakże Ubezpieczony może wykupić rozszerzenie ubezpieczenia o koszty leczenia i transportu związane ze szkodą powstałą na skutek ataku terrorystycznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tego rozszerzenia nie działa w krajach gdzie prowadzone są otwarte konflikty oraz do których MSZ wydało komunikat „nie podróżuj” lub/i  „opuść natychmiast”.

Czy ubezpieczenie zawarte w kartach Planeta Młodych obejmuje choroby tropikalne?

Tak, przy czym w przypadku podróży do kraju z obowiązkowymi szczepieniami, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko wtedy, kiedy dopełniliśmy obowiązku zaszczepienia się. Brak obowiązkowych szczepień zakwalifikowany może być jako rażące niedbalstwo i wystawienie się na niepotrzebne ryzyko.

Ile wynosi karencja dla wykupionej karty PM?

Dla osób, które wykupując nową kartę (bez jej kontynuacji) przebywają równocześnie poza granicami RP okres karencji wynosi 3 dni licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie lub certyfikacie ubezpieczenia. Karencja nie dotyczy przypadków kontynuacji ubezpieczenia oraz dla osób, które wykupują nową kartę (bez kontynuacji) przebywają na terenie RP.

Jak wygląda procedura zwrotu kosztów leczenia w przypadku, w którym Ubezpieczony opłacił samodzielnie?

W ciągu 14 dni od wypadku należy powiadomić HanseMerkur. Gdy zawiadomienie nie było możliwe z przyczyn niezależnych, to 14 dni po ustaniu tych przyczyn.

W przypadku zwrotu kosztów leczenia opłaconych samodzielnie należy wypełnić formularz szkody:

https://hansemerkur.pl/uploads/media/56cacdf760289/zgloszenie_szkody_w_ramach_ubezpieczenia_kosztow_leczenia.pdf

Następnie przesłać go pocztą lub drogą elektroniczną na adres podany w prawym górnym rogu formularza. Dokumentacja medyczna wraz rachunkiem powinna zawierać dane osoby ubezpieczonej: imię i nazwisko.

Jakie sporty (rodzaje sportów) wchodzą w zakres karty Travel Sport oraz Travel Sport VIP

Karty Travel Sport oraz Travel Sport VIP obejmują rekreacyjne uprawianie sportów, a dodatkowo rozszerzone są o uprawianie sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych oraz wyczynowego uprawiania sportu. Różnicę stanowi zakres terytorialny kart – karta VIP obejmuje ochroną cały świat z włączeniem USA i Kanady, natomiast w wariantach kart Travel szkody powstałe na terytorium tych dwóch państw są wyłączone z ochrony.

Jakie sporty zaliczają się do sportów rekreacyjnych?

Jako sport rekreacyjny/amatorski można uznać każdą formę aktywności fizycznej podejmowaną przez Ubezpieczonego dla wypoczynku lub/i odnowy sił psychofizycznych, będąca jedną z form czynnego wypoczynku, z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych oraz wyczynowego uprawiania sportów.

Kraj pobytu, zgodnie z definicją kraj, w którym ubezpieczony jest urzędowo zarejestrowany/zameldowany / rozumiem, że czynnikiem decydującym będzie meldunek lub zarejestrowanie danej osoby przez pracodawcę, uczelnię lub szkołę.

Jeżeli w momencie zakupu karty jesteśmy w kraju, w którym jesteśmy zarejestrowani/zameldowani, posiadamy zezwolenie na pobyt, jesteśmy obywatelem tego kraju, to jest to kraj pobytu/zamieszkania w którym ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje.

Pojedyncza podróż nie może trwać dłużej niż 180 dni. Powrót do jakiego kraju będzie jej zakończeniem w przypadku Polaków mieszkających za granicą oraz obcokrajowców.

Tym krajem jest Polska, kraj którego obywatelstwo się posiada oraz miejsce stałego zamieszkania (czyli kraj zamieszkania za granicą).

W jaki sposób liczony jest okres 180 dni w przypadku osób przebywających w momencie zakupu za granicą?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w odniesieniu do dowolnej ilości okresowych podróży objętych ubezpieczeniem, zarezerwowanych lub rozpoczętych w okresie objętym ubezpieczeniem. Okres ubezpieczenia zawiera karencję dla osób, które zakupiły kartę przebywając poza terenem RP. Okres karencji wynosi 3 dni licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie lub certyfikacie ubezpieczenia (karencja nie dotyczy przypadków nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia z poprzedniej karty). Po upływie 180 dni w ramach jednej nieprzerwanej należy wrócić do miejsca zamieszkania. W przeciwnym razie ochrona ubezpieczeniowa kończy się. W celu udokumentowania powrotu należy przedstawić dokument podróży lub jakiekolwiek inne zaświadczenie np. bilingi telefoniczne, rachunki itp.