FAQ

UWAGA: Poniższe pytania i odpowiedzi dotyczą oferty z ubezpieczeniem Europ Assistance

 

Czy osoba, która w chwili zakupu Karty ma 30 lat ale w trakcie trwania ubezpieczanie ukończy 31 lat powinna wykupić Kartę Planeta Młodych czy Planeta Młodych Plus?

Przy wyborze rodzaju Karty kluczowy jest wiek ubezpieczonego w dniu zakupu. Fakt ukończenia 31 roku życia w trakcie trwania ubezpieczenia nie ma znaczenia.

Dla kogo przeznaczone są Karty Planeta Młodych Family, Family Max?

Karty Planeta Młodych Family oraz Family Max  są przeznaczone dla rodzin składających się z dwójki rodziców (opiekunów) w wieku od 18 do 59 lat oraz dzieci, które ukończyły 4 i nie ukończyły 18 lat. Karty Planeta Młodych Family to produkty dla rodzin z jednym dzieckiem a Karty Planeta Młodych Family Max dla rodzin z dwójką dzieci. Karty Family przeznaczone są dla obywateli Polski zamieszkujących w Polsce jak i za granicą oraz obcokrajowców zamieszkujących na terytorium RP.

Czy osoby ubezpieczone w ramach Kart Family mogą wybrać różne warianty ubezpieczenia?

Nie ma takiej możliwości. Dany pakiet ubezpieczenia obowiązuje wszystkie osoby objęte ochroną w ramach jednej Karty Planeta Młodych Family lub Family Max. Wybierając wariant, należy wziąć pod uwagę preferencje wszystkich członków rodziny.

Czy osoby posiadające Kartę Family mogą rozszerzyć zakres ochrony? W jakim zakresie?

Ochronę zawartą w Kartach Planeta Młodych Family oraz Family Max można rozszerzyć w zakresie ryzyka związanego z Terroryzmem. Istnieje również możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz zwiększenia sumy przeznaczonej na Koszty Leczenia do 100 000 EUR. Podwyższając sumę Kosztów Leczenia zwiększamy jednocześnie limit na akcje ratunkową w górach lub na morzu do 50 000 PLN. Każdy z dodatków przypisany jest do Karty, a nie do konkretnej osoby i obejmuje wszystkich członków rodziny objętych ochroną w ramach polisy.

Tak, jak w przypadku Kart Planeta Młodych i Planeta Młodych Plus, ubezpieczenia dodatkowe można zakupić wraz z Kartą lub w późniejszym terminie.

Czy osoby ubezpieczone w ramach Karty Planeta Family mogą podróżować osobno?

Tak, każdy z członków rodziny może podróżować osobno.

Czy wszystkie osoby objęte ochroną w ramach Karty Planeta Młodych Family, otrzymują plastikową Kartę Planeta Młodych?

Plastikową Kartę Family wydajemy w jednym egzemplarzu. Podstawę do skorzystania z pomocy medycznej  w ramach ubezpieczenia dla Klientów Planeta Młodych stanowi imienny Certyfikat, który otrzymuje każdy z członków rodziny. Plastikowa Karta Planeta Młodych nie stanowi dokumentu potwierdzającego ochronę. Osoby, które chciałyby ubiegać się o wydanie Karty będącej podstawa do uzyskania zniżek na wybrane produkty i usługi ( wykaz punktów na www.planetamlodych.com.pl) powinny przesłać stosowną prośbę na adres Planeta Młodych sp. z o.o..

Kto jest ubezpieczycielem?

Europ Assistance S.A. zarejestrowana w rejestrze handlu i spółek Nanterre pod numerem 451 366 405, z siedzibą we Francji, 1 Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers reprezentowaną przez Europ Assistance Irish Branch z siedzibą w Dublinie, 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, Irlandia, zarejestrowany w Urzędzie Rejestrowym pod nr 907 089

Czy ubezpieczanie działa na całym świecie?

W wariancie TRAVEL i TRAVEL SPORT ubezpieczenie działa na całym świecie z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Kraju stałego pobytu Ubezpieczonego oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Tajlandii, Afganistanu, Algierii, Iraku, Iranu, Korei Północnej, Sudanu, Sudanu Południowego oraz Syrii. W wariancie TRAVEL VIP i TRAVEL SPORT VIP ubezpieczenie obejmuje cały świat z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kraju stałego pobytu Ubezpieczonego oraz Afganistanu, Algierii, Iraku, Korei Północnej, Sudanu, Sudanu Południowego oraz Syrii.

Czy upieczenie działa również w Polsce?

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia za granicą, Ubezpieczenie Assistance, Ubezpieczenie Kosztów Poszukiwań i Ratownictwa, Ubezpieczenie OC oraz Ubezpieczenie Bagażu działają tylko podczas podróży zagranicznej. Ubezpieczenie NNW działa zarówno w Polsce jak i poza granicami Polski.

Co obejmuje ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa tych Nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej oraz na terenie Polski lub kraju stałego pobytu. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie powstałe z tytułu śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku lub trwałego inwalidztwa. Stopień trwałego inwalidztwa określa się na podstawie Tabeli Trwałego Inwalidztwa zamieszczonej w OWU

Co obejmuje ubezpieczenie od Kosztów Leczenia?

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia obejmuje leczenie ambulatoryjne, wizytę lekarską, zakup lekarstw, leczenie szpitalne, leczenie stomatologiczne oraz świadczenia Assistance.

Co obejmuje ubezpieczanie OC?

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z czynów niedozwolonych Ubezpieczonego dokonanych w trakcie podróży zagranicznej.

Czy ubezpieczanie obejmuje koszty leczenia chorób przewlekłych?

Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia chorób przewlekłych jeżeli Ubezpieczony wykupił odpowiednie rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej.

Czy można zwiększyć sumę Kosztów Leczenia?

Tak, istnieje możliwość zwiększenia sumy Kosztów Leczenia do kwoty 100 000 EUR. Decydując się na takie rozszerzanie zwiększamy również limit kwoty przeznaczonej na akcję poszukiwawczą prowadzoną przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze w górach lub na morzu do 50 000 PLN

Czy ubezpieczenie zawarte w kartach Planeta Młodych obejmuje zachorowanie na COVID-19?

Tak, z ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej. (Uwaga informacja dotyczy Kart Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus zakupionych od dnia 1 września 2020 roku!)

Czy ubezpieczenie zawarte w kartach Planeta Młodych obejmuje test diagnostyczny w celu potwierdzenia lub wykluczenia COVID-19?

Tak, z ubezpieczenia pokrywane są koszty testu metodą RT-PRC, jeśli ubezpieczony wykazuje objawy COVID-19 i na test został skierowany przez lekarza lub gdy ubezpieczony przebywał na kwarantannie a przepisy danego kraju obligują go do wykonania testu po jej zakończeniu lub gdy stan zdrowia ubezpieczonego pogorszył się lub uległ on nieszczęśliwemu wypadkowi a wykonanie testu jest konieczne w celu hospitalizacji. Ubezpieczyciel pokrywa koszt testu do kwoty 500 PLN. (Uwaga informacja dotyczy Kart Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus zakupionych od dnia 1 września 2021 roku!)

Czy w ramach ubezpieczenia mogę wykonać test na COVID-19, który jest wymagany przy przekroczeniu granicy danego kraju?

Nie, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów testu w kierunku SARS-Cov-2 na życzenie ubezpieczonego, również w przypadku w którym jest on zobligowany do przedstawiania zaświadczenia przy przekroczeniu granicy danego państwa.

Czy ubezpieczenie pokrywa koszt kwarantanny, na którą ubezpieczony został skierowany w trakcie podróży zagranicznej?

Tak, ubezpieczenie pokrywa koszt kwarantanny w przypadku osób, u których stwierdzono COVID-19, które zakażenie przechodzą w sposób łagodny, niewymagający hospitalizacji oraz osób które były narażone na zakażenie i które w celu zapobiegania szerzeniu się epidemii zostały skierowane do miejsca odosobnienia. W ramach Kart Planeta Młodych ubezpieczyciel pokryje koszt wyżywienia oraz kwarantanny trwającej nie dłużej niż 7 dni, do kwoty nieprzekraczającej 1500 PLN. (Uwaga informacja dotyczy Kart Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus zakupionych od dnia 1 września 2021 roku!)

Czy jeśli ubezpieczony samodzielnie zorganizuje sobie miejsce odbycia kwarantanny, może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z zakwaterowaniem?

Tak, ubezpieczony może ubiegać się o zwrot kosztów na podstawie rachunku. (Uwaga informacja dotyczy Kart Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus zakupionych od dnia 1 września 2021 roku!)

Czy jeśli ubezpieczony kwarantannę odbywa u rodziny, znajomych lub innym miejscu w którym nie ponosi opłat zwianych z zakwaterowaniem, może ubiegać się o zwrot kosztów wyżywiania ?

Tak, ubezpieczony może ubiegać się o zwrot kosztów wyżywiani na podstawie rachunków do kwoty nie przekraczającej 1500 PLN. (Uwaga informacja dotyczy Kart Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus zakupionych od dnia 1 września 2021 roku!)

Czy jeżeli zostanę poszkodowaną/poszkodowanym w wypadku będąc pod wpływem alkoholu, to ubezpieczenie mnie obejmie?

Jeżeli zostało wykupione rozszerzenie o szkody powstałe podczas Stanu pod Wpływem Alkoholu to tak.
Stan nietrzeźwości – stan, w którym zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;

Czy ubezpieczenie działa w przypadku ataków terrorystycznych?

Tak, pod warunkiem wykupienia rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o akty terroru

Czy ubezpieczenie obejmuje bagaż?

Tak, jeżeli Ubezpieczony wykupił rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o Ubezpieczenie Bagażu

Czy ubezpieczenie obejmuje pracę zarobkową oraz staże i praktyki?

Praca umysłowa nie wymaga dodatkowego rozszerzenia, a jeżeli staże lub praktyki nie mają charakteru fizycznego to zawierają się w zakresie podstawowym. Praca fizyczna oraz staże i praktyki o charakterze fizycznym wymagają wykupienia dodatkowego rozszerzenia ochrony.

Czy koszty leczenia są rozliczane bezgotówkowo czy też ubezpieczony musi opłacić rachunek samodzielnie.

Koszty przede wszystkim są rozliczane bezgotówkowo, jednak wymaga to kontaktu z Ubezpieczycielem. Ubezpieczony ma możliwość samodzielnego pokrycia kosztów, jednak nie ma pewności, że dana szkoda była objęta ochroną ubezpieczeniową, dlatego kontakt z Centrum Alarmowym jest zawsze zalecany przed podjęciem jakichkolwiek kroków.

W jaki sposób można zgłosić szkodę?

Ubezpieczony może zgłosić szkodę dzwoniąc do dostępnego całodobowo Centrum Alarmowego pod numerem: +48 22 203 75 76 lub wysłać maila na dedykowany adres skrzynki mailowej – medical@eap.pl lub skontaktować się poprzez skype z kontem euras_3.

Jak wygląda procedura zwrotu kosztów leczenia w przypadku, w którym Ubezpieczony opłacił samodzielnie?

Ubezpieczony opłaca wizytę samodzielnie i przesyła pełną dokumentację z wizyty wraz z rachunkiem do Ubezpieczyciela, który po weryfikacji zwraca koszty Ubezpieczonemu. Przy czym zwrotowi podlegają koszty odpowiadające warunkom lokalnym.
Zgłoszenie wniosku refundacyjnego można dokonać na dedykowanej platformie dostępnej pod adresem https://sos.eap.pl

Jaki jest termin na zgłoszenie szkody?

Ubezpieczony powinien każdorazowo zgłosić szkodę niezwłocznie do Ubezpieczyciela. W ubezpieczeniu NNW powinien to zrobić w ciągu 14 dni od daty zajścia zdarzenia a przy ubezpieczeniu poszukiwań i ratownictwa w ciągu 7 dni od daty zajścia zdarzenia.

Czy obcokrajowiec może kupić Kartę Planeta Młodych?

Tak, pod warunkiem, że cudzoziemiec posiada adres zameldowania lub jego krajem stałego pobytu jest Rzeczypospolita Polska lub gdy studiuje na terenie RP

Czy obywatel Polski mieszkający na stałe za granicą może kupić Kartę?

Tak, jednak ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje na terytorium RP oraz kraju stałego pobytu.

Pojedyncza podróż nie może trwać dłużej niż 180 dni. Powrót do jakiego kraju będzie jej zakończeniem w przypadku Polaków mieszkających za granicą oraz obcokrajowców?

Powrót do RP lub kraju stałego pobytu zarówno w przypadku Polaków mieszkających za granicą oraz cudzoziemców.

W jaki sposób mam udokumentować wyjazd z oraz powrót do kraju zamieszkania?

Poprzez przedstawienie Ubezpieczycielowi dokumentu potwierdzającego wyjazd lub powrót – może to być przykładowo bilet lotniczy, kolejowy, rachunek za paliwo przy granicy czy rachunek za wycieczkę.

Czy przebywając za granicą mogę rozszerzyć zakres ubezpieczenia np. o ubezpieczenie bagażu podróżnego? Czy obowiązuje karencja?

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia przebywając za granicą. Przy doubezpieczeniu karty ma zastosowanie każdorazowo 10 dniowa karencja a przy doubezpieczeniu przy zakupie nowej karty (po raz pierwszy) 14 dniowa karencja.

Ile wynosi karencja dla wykupionej karty Planeta Młodych?

14 dniowa karencja obowiązuje jedynie w przypadku osób przebywających już w podróży zagranicznej, którzy zakupili nową kartę (po raz pierwszy)

Czy ubezpieczenie zawarte w kartach Planeta Młodych obejmuje choroby tropikalne?

Tak, przy czym w przypadku podróży do kraju z obowiązkowymi szczepieniami, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko wtedy, kiedy dopełniliśmy obowiązku zaszczepienia się. Brak obowiązkowych szczepień zakwalifikowany może być jako rażące niedbalstwo i wystawienie się na niepotrzebne ryzyko.

Jakie sporty zaliczają się do sportów rekreacyjnych?

Sporty rekreacyjne to forma aktywności fizycznej podejmowana przez Ubezpieczonego dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych, będąca jedną z form czynnego wypoczynku. Nie istnieje zamknięta lista sportów.

Którą Kartę powinnam/powinienem wybrać jeśli rekreacyjnie jeżdżę na nartach/snowboardzie?

Każda karta w standardowym zakresie obejmuje sporty zimowe.

Którą Kartę powinnam/powinienem wybrać jeśli w trakcie podróży będę poruszać się na motorze/skuterze?

Każda karta w standardowym zakresie obejmuje poruszanie się na motorze lub skuterze.

Jakie sporty (rodzaje sportów) wchodzą w zakres karty Travel Sport oraz Travel Sport VIP

W kartach Travel Sport oraz Travel Sport VIP zawarte są sporty rekreacyjne, zimowe, ekstremalne oraz dodatkowo wyczynowe uprawianie sportu.

W jaki sposób przedłużyć ważność Karty?

Karta jest ważna przez 365 dni, możesz posiadać jednocześnie tylko jedną kartę. Aby zachować ciągłość ubezpieczenia, zakup kolejną kartę (on-line lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży). Pamiętaj o tym, że jeżeli zakupisz kolejną kartę w trakcie podróży, nadal obowiązuje Cię limit 180 dni dla jednej nieprzerwanej podróży (liczba dni podróży z poprzedniej karty będzie się sumować z liczbą dni z nowej karty).

Czy w ramach Karty mogę otrzymać odszkodowanie w razie śmierci członka rodziny lub urodzenia dziecka?

Ubezpieczenie zawarte w Kartach nie zawiera tego typu świadczeń.