Zachorowanie na COVID-19

Wszystkie Karty Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus, zakupione po 1 września 2020 roku zawierają ochronę w zakresie kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej.
W związku z wymogami niektórych państw dotyczącymi wjazdu na ich terytorium, na wszystkich certyfikatach potwierdzających ochronę w ramach Kart Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus wprowadzony został stosowny zapis odnoszący się do kosztów leczenia w razie zachorowania na Covid-19.

Z dniem 1 września 2021 roku wprowadzamy rozszerzenie ochrony o test diagnostyczny mający na celu potwierdzenie lub wykluczenie zachorowania na COVID-19. W ramach ubezpieczenia test wykonać może osoba chora, wykazująca objawy COVID-19, osoba która przeszła kwarantannę o ile przepisy kraju, w którym ubezpieczony się znajduje, obligują go do wykonania testu oraz osoba która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachorowaniu a przepisy danego kraju obligują ją do wykonania testu w celu przyjęcia jej do szpitala.

Od dnia 1 września 2021 roku ubezpieczenie pokrywa koszt kwarantanny w przypadku osób, które COVID-19 przechodzą w sposób łagodny, niewymagający hospitalizacji oraz osób, które były narażone na zakażenie i które w celu zapobieżenia szerzenia się choroby zostały skierowana do miejsca odosobnienia. W ramach Kart Planeta Młodych ubezpieczyciel pokrywa koszt kwarantanny, trwającej nie dłużej niż 7 dni, do kwoty nieprzekraczającej 1500 PLN. W kwocie tej zawarty jest również koszt wyżywienia. Ubezpieczyciel może pomóc zorganizować miejsce izolacji lub jeśli osoba ubezpieczona zadba o nie samodzielnie, zwrócić koszt na podstawie rachunku. Osoby przebywające na kwarantannie u rodziny i nie ponoszące kosztów związanych z zakwaterowaniem, mogą starać się o refundację kosztów wyżywiania.

468 ad